Artykuły

I Wiosenny Cross w Dąbrowie

Wiosenny Cross-PLAKAT 1

 Zapisy

Regulamin


1.Organizator:

- Szkoła Podstawowa w Dąbrowie przy współpracy Stowarzyszenia Runner’s  

   Power

2. Patronat:

Burmistrz Śremu Adam Lewandowski

3. Cel:

- Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej w formie          

   biegowej wśród dzieci ,młodzieży i osób dorosłych

- Promocja Miasta i Powiatu Śrem

4.Termin i miejsce:

   18.03.2018   Dąbrowa k. Śremu  

- Bieg główny na dystansie 10 km, start godz. 12:00

   - Gry i zabawy dla dzieci około 2 h

- Miejsce, godzina startu oraz szczegółowa trasa będzie dostępna na stronie internetowej   organizatora: http://zspigdabrowa.srem.pl/ zwanej dalej stroną internetową.

5 Trasa i biuro zawodów:

- Biuro Zawodówczynne w dniu zawodów w godz. 9:00-11:30

-Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Szkole Podstawowej w Dąbrowie

-Trasa oznaczona prowadzić będzie po terenach leśnych w okolicy Dąbrowy.

-Ciepły poczęstunek oraz dekoracja zwycięzców odbędzie się na terenie  Szkoły Podstawowej w Dąbrowie.

6 Pomiar czasu:

- pomiar czasu i ustalenie kolejności prowadzić będzie firma Maratończyk Pomiar Czasu www.maratonczykpomiarczasu.pl

- Pomiar czasu dokonywany będzie elektronicznie, za pomocą chipów

- Chip należy umieścić w sznurowadłach buta bądź na wysokości kostki

- Brak chipa podczas biegu skutkować będzie dyskwalifikacją

- Po biegu należy wydany chip zwrócić do stanowiska firmy obsługującej pomiar czasu

- Brak zwrotu chipa spowoduje brak ujęcia w komunikacie końcowym oraz dyskwalifikację

- podstawą do sporządzenia klasyfikacji będzie czas brutto (od strzału startera) w wynikach zostaną również podane czasy netto

7. Zgłoszenia do biegu:

a. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://zspigdabrowa.srem.pl/

b. Zgłoszenia przyjmowane są drogą internetową do dnia 12.03.2018 r. Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe wyłącznie w Biurze Zawodów w dniu 18.03.2018 r.

c. Opłata startowa wynosi:

30,00 zł – opłata do dnia 12.03.2018 r.

40,00 zł – opłata w kasie Biura Zawodów

c. Opłatę startową należy wpłacać na konto:

„Grawit” Grażyna Opielewicz

Idea Bank S.A. nr: 81 1950 0001 2006 03951031 0002

W tytule proszę podać : imię i nazwisko oraz nazwę biegu.

- Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu opłaty startowej na koncie organizatora.

9. Limit zawodników:

- limit opłaconych zgłoszeń -   150

- weryfikacja zawodników odbywać się będzie w Biurze Zawodów

10. Warunki uczestnictwa:

- do startu dopuszczone zostaną osoby, które w dniu zawodów ukończyły 16-ty rok życia i zweryfikowały swoje dane w biurze zawodów.

-zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. (Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu tj. 18 marca 2018r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika oraz legitymacją szkolną w biurze zawodów.

- każdy uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

- każdy uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym

- każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

- pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu

11. Klasyfikacje:

-klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

- puchar dyrektora szkoły dla najlepszego biegacza/mieszkańca obwodu szkolnego (mężczyzna, kobieta)
- klasyfikacje wiekowe kobiet i mężczyzn: 16-35, 36-55, 55 i więcej lat.
- podstawą klasyfikacji biegowej jest elektroniczny pomiar czasu wykonywany za pomocą chipa.
- klasyfikacja zawodników w kategorii generalnej i pozostałych odbywa się na podstawie czasu rzeczywistego (brutto – liczonego od chwili strzału startera).

12.Nagrody:

- nagrody otrzymają zawodnicy i zawodniczki zajmujące miejsca 1-3 w klasyfikacji open i w poszczególnych kategoriach

- zwycięscy OPEN nie są nagradzani w swoich kategoriach wiekowych

- wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzymują medal pamiątkowy

- pośród wszystkich uczestników zostanie rozlosowana atrakcyjna nagroda rzeczowa – losowanie odbędzie się w dniu biegu po ukończeniu biegu przez wszystkich uczestników.

- atrakcyjność nagród uzależniamy od wysokości pozyskanych środków od   sponsorów biegu

13.Postanowienia końcowe

1. Wyniki biegu dostępne będą po zakończeniu imprezy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.zspigdabrowa.srem.pl

2. Zawody odbędą się bez względu na pogodę, zgodnie z przepisami PZLA. Odwołanie może nastąpić jedynie w przypadku klęski żywiołowej lub żałoby narodowej. Organizator zobowiązuje się zorganizować bieg w innym terminie.

3. Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

4. Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania biegu przełajowego.

5. Organizator zapewnia uczestnikom: napoje na trasie i mecie, szatnię, toalet.

6. Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na trasie biegu.

7. W przypadku stwierdzenia przez organizatora skrócenia trasy przez uczestnika (przebiegnięcie po innej trasie niż wyznaczona) uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

8. Organizator pozostawia do dyspozycji dyrektora biegu 10 numerów startowych od 1 do 10.

9. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Odpowiedzialność za to biorą uczestnicy we własnym zakresie.

10. Obowiązuje limit czasu 2 godz.

11. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.

12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Każdy uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia.

13. Przekazanie organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę organizatora.

14. Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się do komisji sędziowskiej w ciągu 0,5 godz. po zakończeniu zawodów po wpłaceniu wadium gotówką w wysokości 100 PLN.

15. Każdy uczestnik jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce biegu. Miejsca parkingowe wskaże organizator.

16. Ze względów bezpieczeństwa w biegu nie przewiduje się udziału osób poruszających się na rowerach, quadach oraz start z kijami (trekkingowymi i Nordic Walking).

17. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.

18. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu środków odurzających, nielegalnych substancji i napojów alkoholowych. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania ww. środków przed i w trakcie biegu. Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia badań antydopingowych.

19. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatora i służb porządkowych oraz przepisów PZLA.

20. Ostateczna interpretacja regulaminu oraz rozstrzyganie sporów należy do organizatora biegu.

21. Szczegółowych informacji udziela organizator.

                                                                                                             Dyrektor Biegu

                                                                                                          Marcin Szydłowski

                                                                                                          Tel. 512 429 115

idziennik_logowaniep

bip

logo

box rekrutacja

niemiec

erasmuspluslogo

Profilaktycy

Informator szkolny

pdfRODO

pdfBiblioteka szkolna

 pdfZniszczone książki

pdfProcedura zwolnień z wf

pdfPrzydział sal lekcyjnych

pdfDuplikaty dokumentów

pdfEgzamin gimnazjalny

pdfEgzamin ósmoklasisty

pdfTerminy rekrutacji

pdfDowozy szkolne

pdfRegulamin - przedszkole

pdfKalendarz  szkolny

pdfPlan lekcji

pdfDyżury specjalistów

pdfDyżur Dyrektora

pdfZajęcia dodatkowe - kółka

pdfŚwietlice

pdfUbezpieczenia uczniów

pdfWarunki ubezpieczenia

 

Etykieta energetyczna

etykieta2

Goście Online

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedziło nas

Odsłon artykułów:
2149260