..::ZNAKI I SYGNAŁY DROGOWE::..

OSTRZEGAWCZEZAKAZUNAKAZUINFORMACYJNEKIERUNKUUZUPEŁNIAJĄCEDODATKOWEPOZIOMESYGNAŁYPOLICJANTTABLICZKI

 

Wstęp

 

Przepisy porządkowe

 

Definicje

 

Zasady pierwszeństwa

 

Manewry

 
Znaki i sygnały
 
Rower
Krzyżówki

 

Jeżeli z norm określonych przez przepisy kodeksu drogowego, znaków drogowych, sygnałów świetlnych oraz poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli wynika różny sposób zachowania się, uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do nich w następującej kolejności:
 • w pierwszej - do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli,
 • w drugiej - do sygnałów świetlnych,
 • w trzeciej - do znaków drogowych,
 • w czwartej - do norm zawartych w przepisach kodeksu drogowego.
 1. Znaki i sygnały drogowe wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy i informacje. Znajomość znaków i sygnałów drogowych oraz ich znaczenia i zakresu obowiązywania jest warunkiem niezbędnym bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Zakres tej znajomości będzie różny dla każdego uczestnika ruchu, najszerszy dla kierującego pojazdem samochodowym, węższy zaś dla pieszego, a najwęższy dla jadącego wierzchem lub poganiacza zwierząt.
 2. Na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
 • znaki pionowe w postaci tarcz lub tablic z napisami albo symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,
 • znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli, umieszczonych na nawierzchni drogi,
 • barwne sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone przy drodze,
 • sygnały nadawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli,
 • sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.
 1. Oprócz powyższych znaków stosuje się znaki związane z oznaczeniem pasa drogowego, obiektów drogowych i oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, a w razie potrzeby - znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi, jeżeli nie może on być wyrażony znakami opisanymi powyżej.
 2. Znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki umieszczone są nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak drogowy umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do sygnałów świetlnych do kierowania ruchem.
 3. Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną część znaku.
 4. Jeżeli na znaku lub tabliczce podany jest układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania) liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem.
 5. Znaki poziome odzwierciedlające znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych.
 6. Znaki i sygnały przedstawione na następnych stronach, a dotyczące organizacji ruchu oraz znaki określające prędkość, wymiary, masę i naciski osi pojazdu podane są przykładowo. Dotyczy to również tabliczek przedstawiających pojazdy, układ dróg na skrzyżowaniu i sytuacje na drodze.

ZNAKI OSTRZEGAWCZEMENU

 1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.
 2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość przekracza 60 km/h, a do 100 m - na pozostałych drogach.
 3. Wyjątkiem jest znak A-7, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach.
 4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-1 wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.
 5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-2 wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka T-3 oznacza koniec takiego odcinka.

 

Wszystkie znaki ostrzegawcze

A-1

Niebezpieczny zakręt w prawo

Znak ten ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania.

A-2

Niebezpieczny zakręt w lewo

Znak ten ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania.

A-3

Niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo

Znak ten ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo. Kierunek następnego zakrętu nie jest określony. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.

Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania.

A-4

Niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

Znak ten ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo. Kierunek następnego zakrętu nie jest określony. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-4 wskazuje liczbę zakrętów większą niż dwa, natomiast tabliczka T-5 wskazuje początek drogi krętej.

Na zakrętach oznaczonych tym znakiem zabrania się wyprzedzania.

A-5

Skrzyżowanie dróg

Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. Oznacza to, że drogi na skrzyżowaniu dróg są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Kierujący pojazdem zbliżając się do takiego skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także jadącym z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającym w prawo.

A-6a

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem.

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

A-6b

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie drogi z pierwszeństwem.

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

A-6c

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

  Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie drogi z pierwszeństwem.

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

A-6d

Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po prawej stronie drogi z pierwszeństwem.

góra

A-6e

Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po lewej stronie drogi z pierwszeństwem.

A-7

Ustąp pierwszeństwa

Znak ten ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Umieszczony przed skrzyżowaniem oznacza, że kierujący pojazdem zbliżającym się do skrzyżowania powinien ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom zbliżającym się drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący sie w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

A-9

Przejazd kolejowy z zaporami

Znak ten ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; przed wjechaniem na tory powinien upewnić się, czy nie zbliża się pociąg, a ponadto przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Kierującemu pojazdem zabrania się:
 1. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
 2. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
 3. wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
 4. omijania pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

A-10

Przejazd kolejowy bez zapór

Znak ten ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym ani w zapory ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność; przed wjechaniem na tory powinien upewnić się, czy nie zbliża się pociąg, a ponadto przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

Kierującemu pojazdem zabrania się:
 1. wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca dla kontynuowania jazdy,
 2. wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi,
 3. omijania pojazdów oczekujących na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

A-11

Nierówna droga

Znak ten ostrzega o występowaniu na drodze poprzecznego ścieku, garbu lub innej nierówności utrudniającej ruch.
   

A-12b

Zwężenie jezdni - prawostronne

Znak ten ostrzega o zwężeniu jezdni po prawej stronie, które może powodować utrudnienia ruchu

A-12c

Zwężenie jezdni - lewostronne

Znak ten ostrzega o zwężeniu jezdni po lewej stronie, które może powodować utrudnienia ruchu

góra

A-16

Przejście dla pieszych

 

Znak ten ostrzega o przejściu dla pieszych, które może nie być zawczasu widoczne dla kierujących pojazdami.

  Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Kierującemu pojazdem zabrania się:
 1. wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem przejść, na których ruch jest kierowany,
 2. omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
 3. jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

A-17

Dzieci

Znak ten ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.

A-20

Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

A-24

Rowerzyści

Znak ten ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

A-29

Sygnały świetlne

Znak ten ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, której sygnały mogą nie być zawczasu widoczne.

A-30

Inne niebezpieczeństwo

Znak ten ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-8, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17 lub T-18 wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.

A-31

Niebezpieczne pobocze

Znak ten ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.

góra

ZNAKI ZAKAZUMENU

 1. Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 2. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 3. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.
 4. Umieszczona pod znakiem zakazu tabliczka wskazuje: tabliczka T-20 - długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje; tabliczka T-21 - odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.
 5. Umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.
 6. Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków zakazu mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.
 7. Znaki zakazujące wykonania pewnych czynności na drodze zostają uchylone po przejechaniu skrzyżowania; znaki te mogą być także uchylone przed skrzyżowaniem poprzez zastosowanie właściwego znaku uchylającego zakaz.

Wszystkie znaki ostrzegawcze

B-1

Zakaz ruchu w obu kierunkach

Znak ten oznacza zakaz ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że zakaz nie dotyczy rowerów jednośladowych.

B-2

Zakaz wjazdu

 1. Znak ten oznacza zakaz wjazdu wszelkich pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
 2. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.

B-3

Zakaz wjazdu pojazdów silnikowych,
z wyjątkiem motocykli jednośladowych

Znak ten oznacza zakaz wjazdu i ruchu po drodze pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych.

Rowery i motorowery mogą, oczywiście, na tak oznakowaną drogę wjeżdżać.

góra

B-9

Zakaz wjazdu rowerów

Znak ten oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów.

B-10

Zakaz wjazdu motorowerów

Znak ten oznacza zakaz ruchu motorowerów.

B-11

Zakaz wjazdu wózków rowerowych

Znak ten oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych.

B-12

Zakaz wjazdu wózków ręcznych

góra

Znak ten oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.

B-20

Stop

 1. Znak ten oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem oraz ustąpienie pierwszeństwa uczestnikom ruchu poruszającym się tą drogą.
 2. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
 3. Znak "stop" umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
 1. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do znaku "stop" umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
 2. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie.

B-21

Zakaz skręcania w lewo

Znak ten zabrania skręcania w lewo oraz zawracania. Powyższy zakaz obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu, jeżeli jednak znak ten umieszczony jest w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

B-22

Zakaz skręcania w prawo

góra

Znak ten zabrania skręcania w prawo. Powyższy zakaz obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu, jeżeli jednak znak ten umieszczony jest w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

B-23

Zakaz zawracania

Znak ten zabrania kierującym zawracania na najbliższym skrzyżowaniu oraz na odcinku drogi od znaku do tego skrzyżowania.

B-24

Koniec zakazu zawracania

Znak ten oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem.

B-25

Zakaz wyprzedzania

Znak ten zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

Zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje do odwołania. Jeżeli jednak zakaz ten nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu wyprzedzania B-27, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

góra

B-27

Koniec zakazu wyprzedzania

Znak ten oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25.

B-29

Zakaz używania sygnałów dźwiękowych

Znak ten zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.

Zakaz wyrażony tym znakiem obowiązuje do odwołania. Jeżeli jednak zakaz ten nie jest uprzednio odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych B-30, to obowiązuje on do najbliższego skrzyżowania; nie dotyczy to skrzyżowania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi poprzecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią.

B-30

Koniec zakazu
używania sygnałów dźwiękowych

Znak ten oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29.

B-31

Pierwszeństwo
dla nadjeżdżających z przeciwka

Znak ten zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.

B-41

Zakaz ruchu pieszych

Znak ten oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

B-43

Strefa ograniczonej prędkości

Znak ten oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Jeśli znak ten określa dopuszczalną prędkość mniejszą lub równą 30 km/h oznacza to ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

góra

ZNAKI NAKAZU  MENU

Znaki te zobowiązują kierującego do ruchu w określonym kierunku (zgodnym ze strzałkami), nakazują pewne zachowania na drodze, a także zobowiązują pewnych uczestników ruchu drogowego do poruszania się po ściśle określonych drogach.

Wszystkie znaki nakazu

C-1

Nakaz jazdy w prawo (przed znakiem)

Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

C-2

Nakaz jazdy w prawo (za znakiem)

Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

C-3

Nakaz jazdy w lewo (przed znakiem)

Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

C-4

Nakaz jazdy w lewo (za znakiem)

Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

C-5

Nakaz jazdy prosto

Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

C-6

Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

C-7

Nakaz jazdy prosto lub w lewo

Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

C-8

Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

C-9

Nakaz jazdy z prawej strony znaku

góra

Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

C-11

Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

Znak ten zobowiązuje kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałką. Znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

C-12

Ruch okrężny

Znak ten oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

Kierujący zmieniając pas ruchu na skrzyżowaniu oznaczonym znakiem C-12, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa kierującemu poruszającemu się po pasie ruchu, na który zamierza wjechać (wejść).

C-13

Droga dla rowerów

Znak ten oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:

 1. na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
 2. odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

 

 

 

 

 

 

C-13a

Koniec drogi dla rowerów

Znak ten oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.

C-14

Prędkość minimalna

Znak ten oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

C-15

Koniec minimalnej prędkości

Znak ten oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

C-16

Droga dla pieszych

Znak ten oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

Umieszczone na jednej tarczy symbole znaków C-13 i C-16 oznaczają, że droga jest przeznaczona dla pieszych i kierujących rowerami jednośladowymi; ruch pieszych i rowerzystów odbywa się:

 1. na całej powierzchni, jeżeli symbole oddzielone są kreską poziomą,
 2. odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone są kreską pionową.

C-16a

Koniec drogi dla pieszych

Znak ten oznacza koniec drogi przeznaczonej dla pieszych.

góra

ZNAKI INFORMACYJNE MENU

Znaki informacyjne dotyczą sposobu prowadzenia pojazdu, oznaczają obiekty znajdujące się przy drodze lub też informują o wjeździe do obszaru lub strefy, w których ruch regulowany jest przepisami szczegółowymi.

Wszystkie znaki informacyjne

D-1

Droga z pierwszeństwem

Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-6a albo T-6b wskazuje odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych.

D-2

Koniec drogi z pierwszeństwem

Znak ten oznacza koniec drogi z pierwszeństwem, czyli że dojeżdżamy do drogi, na której zmuszeni będziemy do ustąpienia pierwszeństwa kierującym pojazdami poruszającymi się po tej drodze.

D-3

Droga jednokierunkowa

Znak ten oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

D-4a

Droga bez przejazdu

Znak ten umieszczany za skrzyżowaniem oznacza wjazd na drogę, której przeciwległy koniec jezdni nie ma połączenia z inną drogą.

D-5

Pierwszeństwo
na zwężonym odcinku jezdni

Znak ten oznacza, że kierujący przejeżdżają (przechodzą) przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.

D-6

Przejście dla pieszych

góra

Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Powierzchnia przejścia dla pieszych może być oznaczona znakiem poziomym P-10.

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscu lub na nie wchodzących. Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed i za tym przejściem jest zabronione.

Umieszczona pod znakiem D-6 tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-6a

Przejazd dla rowerzystów

Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnia przejazdu dla rowerzystów może być oznaczona znakiem poziomym P-11.

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tym miejscu lub na nie wchodzących. Zatrzymanie pojazdu na przejeździe dla rowerzystów oraz przed i za tym przejazdem w odległości mniejszej niż 10 m jest zabronione.

D-6b

Przejście dla pieszych
i przejazd dla rowerzystów

Znak ten oznacza występujące obok siebie miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Powierzchnia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów może być oznaczona znakiem poziomym P-10 i P-11.

Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego tym znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscu lub na nie wchodzących. Zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed i za tym przejściem i przejazdem jest zabronione. Umieszczona pod znakiem D-6b tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-15                        

Przystanek autobusowy

 

Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się autobusów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak ten oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.

D-17

Przystanek tramwajowy
Znak ten oznacza miejsce do zatrzymywania się tramwajów.

D-18

Parking

 

Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój.

Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-19

Postój taksówek
Znak ten oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.

Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-21

Szpital

góra

Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-21a

Policja
Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-22

Punkt opatrunkowy

 

Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-25

Poczta

Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-34

Punkt informacji turystycznej

 

Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

góra

 

D-40

Strefa zamieszkania

Znak ten oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Począwszy od tego znaku aż do znaku D-41 stosuje się przepisy dotyczące ruchu w strefie zamieszkania.

Znak ten informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

D-41

Koniec strefy zamieszkania

 

Znak ten oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania.

 

D-42

Obszar zabudowany

Znak ten oznacza wjazd na obszar zabudowany. począwszy od miejsca umieszczenia tego znaku aż do znaku D-43 stosuje się przepisy dotyczące ruchu na obszarze zabudowanym.

D-43

Koniec obszaru zabudowanego

Znak ten oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego. Wyjazd z takiego obszaru oznacza włączanie się do ruchu. Kierujący pojazdem jest wtedy obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić

pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu. Znak ten może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

D-48

Zmiana pierwszeństwa

Znak ten uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.

góra

 

ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI         MENU

W tej grupie znaków drogowych znajdują się tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy, znaki szlaków drogowych oraz tablice miejscowości.

 1. Tablice przeddrogowskazowe są znakami przedstawiającymi schematycznie kierunki, w których rozchodzą się drogi na najbliższym skrzyżowaniu oraz nazwy miejscowości i numery dróg krajowych za tym skrzyżowaniem. Jeżeli na tablicy tej przebieg dróg oznaczony jest liniami o różnej szerokości, linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu. Umieszczone na tablicy przeddrogowskazowej wzory innych znaków są informacją o występowaniu tych znaków na drogach, które tablica wskazuje.
 2. Drogowskazy są znakami wskazującymi na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości, dzielnic miast oraz obiektów turystycznych lub wypoczynkowych. Drogowskazy mogą być umieszczane w innym miejscu niż po prawej stronie drogi.

Wszystkie znaki

E-1

Tablica przeddrogowskazowa

Znak ten uprzedza o skrzyżowaniu z inną drogą.

E-2

Tablica przeddrogowskazowa
przed wjazdem na autostradę

Znak ten uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.

Pamiętaj, że jazda rowerem lub motorowerem po autostradzie jest zabroniona.

E-2a

Drogowskaz tablicowy umieszczany obok jezdni

E-2b

Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią

góra

E-2e

Drogowskaz tablicowy
umieszczany obok jezdni
przed wjazdem na autostradę

E-2f

Drogowskaz tablicowy
umieszczany nad jezdnią
przed wjazdem na autostradę

Znaki powyższe wskazują na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości.

E-3

Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości wskazujący numer drogi

E-4

Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości podający do niej odległość

E-5

Drogowskaz do dzielnicy miasta

Znaki powyższe wskazują na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnicy miasta.

E-17a

Miejscowość

góra

Znak ten oznacza wjazd do miejscowości.

E-18a

Koniec miejscowości

Znak ten oznacza wyjazd z miejscowości.

E-15a

Numer drogi

E-15b

Trzycyfrowy numer drogi,
na której dopuszcza się
zwiększony do 10 t
nacisk osi pojazdu

E-15c

Numer autostrady

E-15d

Numer drogi ekspresowej

Znaki powyższe wskazują numer (rodzaj) drogi.

E-7

Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi

góra

E-8

Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego

E-9

Drogowskaz do muzeum

E-10

Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury

E-11

Drogowskaz do zabytku przyrody

E-12

Drogowskaz do punktu widokowego

E-12a

Drogowskaz do szlaku rowerowego

Znaki powyższe wskazują kierunek do obiektu turystycznego lub wypoczynkowego wskazanego na znaku.

góra

ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE   MENU

 
Znaki z tej kategorii należą do znaków zawierających określone informacje dla kierujących pojazdami lub innych uczestników ruchu. Do kategorii tej należą znaki ułatwiające orientację w terenie, uprzedzające o niektórych zakazach lub niebezpieczeństwach oraz wskazujące sposób lub kierunek jazdy w określonych sytuacjach.

 

DODATKOWE ZNAKI     MENU

 

Zgodnie z nazwą, są to znaki umieszczane dodatkowo dla określonych grup pojazdów lub w określonych miejscach. Mają charakter zarówno znaków ostrzegawczych, znaków zakazu, znaków nakazu, jak i znaków informacyjnych.

PRZED PRZEJAZDAMI KOLEJOWYMI

G-1a

Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

G-1b

Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po prawej stronie jezdni

G-1a

G-1b

G-1c

G-1c

Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po prawej stronie jezdni

Znaki powyższe informują o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.

Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.

Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej, niż w odległości zalecanej przez prawo drogowe, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.

G-1d

Słupek wskaźnikowy z trzema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

G-1e

Słupek wskaźnikowy z dwiema kreskami umieszczany po lewej stronie jezdni

G-1d

G-1e

G-1f

G-1f

Słupek wskaźnikowy z jedną kreską umieszczany po lewej stronie jezdni

Znaki powyższe informują o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.

Słupek z trzema kreskami jest umieszczany pod znakiem A-9 lub A-10, słupek z dwiema kreskami - na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu, a słupek z jedną kreską - na 1/3 tej odległości.

Jeżeli ze względu na warunki lokalne znaki ostrzegawcze umieszczono bliżej, niż w odległości zalecanej przez prawo drogowe, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek z dwiema kreskami, a słupek z jedną kreską na 1/2 odległości znaku ostrzegawczego. Jeżeli znak ostrzegawczy umieszczono w bezpośredniej bliskości przejazdu, to stosuje się tylko słupek z jedną kreską umieszczony pod znakiem ostrzegawczym.

G-3

Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym

G-4

Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym

Znaki te wyznaczają miejsce zatrzymania się w związku z ruchem pociągu lub innego pojazdy szynowego na przejeździe kolejowym bez zapór lub bez półzapór; znaki te informują, że na przejeździe występuje odpowiednio jeden lub więcej torów.

ZNAKI SZLAKÓW ROWEROWYCH

R-1

Szlak rowerowy krajowy

R-1a

Początek (koniec) szlaku rowerowego krajowego

R-1b

Zmiana kierunku szlaku rowerowego krajowego

Znaki powyższe oznaczają odpowiednio przebieg szlaku rowerowego krajowego.

R-2

Szlak rowerowy międzynarodowy

R-2a

Zmiana kierunku szlaku rowerowego międzynarodowego

Znaki powyższe oznaczają odpowiednio przebieg szlaku rowerowego międzynarodowego o numerze wskazanym na znaku.

góra

ZNAKI POZIOME  MENU

 1. Znakami drogowymi poziomymi nazywane są znaki umieszczone (namalowane) bezpośrednio na nawierzchni drogi, zwłaszcza na jezdni. Należą do nich linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na nawierzchni drogi oraz elementy odblaskowe.
 2. Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej.
 3. Zdecydowana większość znaków poziomych ma barwę białą. Barwa żółta jest zastrzeżona wyłącznie dla czasowego oznaczania zmian w organizacji ruchu, wynikających głównie z prowadzenia robót na drodze.

Jeżeli na drodze umieszczone są znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej.

 1. Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni, a barwy białej - lewą krawędź jezdni. Pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej.

Znaki drogowe poziome porządkują ruch i ułatwiają prowadzenie pojazdu oraz ruch innych uczestników. W pewnym zakresie konkretyzują przepisy określające zasady ruchu drogowego. Przez odpowiedni podział drogi za pomocą różnego rodzaju linii, wskazują powierzchnie drogi przeznaczone do ruchu pojazdów lub innych uczestników ruchu w określonych kierunkach. Wyznaczają też sposób ich zachowania się w określonych sytuacjach.

Wszystkie znaki poziome

P-1

Linia pojedyncza przerywana

 1. Znak P-1, w którym kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu.
 2. Znak P-1 podwójnej szerokości, w którym kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:
 1. ruchu powolnego,
 2. zanikającym,
 3. przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.

P-2

Linia pojedyncza ciągła

Linia ta oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez linię.

P-3

Linia jednostronnie przekraczalna

góra

Znak ten oznacza zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez tę linię z pasa ruchu położonego przy linii ciągłej, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzaniu na pas ruchu zajmowany przed wyprzedzaniem.

P-4

Linia podwójna ciągła

Znak ten rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz najeżdżania (przejeżdżania) przez tę linię.

P-5

Linia podwójna przerywana

Linia ta (znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu) oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4.

P-6

Linia ostrzegawcza

Znak ten (linia, w której kreski są dłuższe od przerw) rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.

P-7a

Linia krawędziowa przerywana

góra

Znak ten wyznacza krawędź jezdni.

Na odcinku drogi oznaczonym tym znakiem dopuszczalny jest zjazd z jezdni i wjazd na nią oraz postój na poboczu.

P-7b

Linia krawędziowa ciągła

Znak ten wyznacza krawędź jezdni.

Na odcinku drogi oznaczonym tym znakiem niedopuszczalny jest zjazd z jezdni i wjazd na nią oraz postój na poboczu.

P-8a

 

Strzałka kierunkowa na wprost

 

P-8b

 

Strzałka kierunkowa do skręcania

 

P-8c

Strzałka kierunkowa do zawracania

Znaki te oznaczają, że jazda z pasa ruchu, na którym są umieszczone, jest dozwolona tylko w kierunkach wskazanych strzałką kierunkową; połączone symbole znaków P-8a, P-8b lub P-8c oznaczają zezwolenie na ruch w kierunkach wskazanych strzałkami kierunkowymi.

Strzałka kierunkowa zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym lewym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba, że jest to zabronione znakiem pionowym B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3

P-10

Przejście dla pieszych

Znak ten oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

P-11

Przejazd dla rowerzystów

Znak ten oznacza miejsce przejazdu dla rowerzystów.

P-12

Linia bezwzględnego zatrzymania - stop

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32.

Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w takim miejscu, aby cały pojazd znajdował się przed linią wyznaczającą miejsce zatrzymania.

P-13

Linia warunkowego zatrzymania
złożona z trójkątów

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w takim miejscu, aby cały pojazd znajdował się przed linią wyznaczającą miejsce zatrzymania.

P-14

Linia warunkowego zatrzymania
złożona z prostokątów

Znak ten wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.

góra

SYGNAŁY ŚWIETLNE

MENU
Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze oznaczają:
 1. sygnał zielony - zezwolenie na wjazd lub wejście,
 2. sygnał żółty - zakaz wjazdu, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony,
 3. sygnał czerwony - zakaz wjazdu lub wejścia,
 4. sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony,
 5. sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały,
 6. migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności.

Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed sygnalizatorem.

Jeżeli sygnalizator umieszczony jest nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania, a w razie jej braku - przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.

Sygnały świetlne, adresowane do kierujących pojazdami, dotyczą także kolumn pieszych, jeźdźców i poganiaczy.

S-1

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami

góra

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-1 oznaczają:

 1. sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator,
 2. sygnał żółty - zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, iż za chwilę zapali sie sygnał czerwony,
 3. sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator,
 4. sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie - zakaz wjazdu za sygnalizator; sygnały te oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.

Sygnał zielony nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

 1. ruch pojazdu utrudniłby opuszczenie jezdni pieszym lub rowerzystom,
 2. ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.
W sygnalizatorach używanych poza skrzyżowaniem mogą być nadawane sygnały tylko o dwóch barwach - zielonej i czerwonej.

Kierujący pojazdem, który wjechał na skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, może je opuścić, pod warunkiem, że nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

S-2

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu.

Sygnał w kształcie zielonej strzałki, nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23.

Skręcanie lub zawracanie, o których wyżej mowa, jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

S-4

Sygnały świetlne dla kierujących pojazdami

góra

Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają:

 1. sygnał zielony -zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony,
 2. sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.

S-5

Sygnały świetlne dla pieszych

Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają:

 1. sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście,
 2. sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.

S-6

Sygnały świetlne dla rowerzystów

Sygnały świetlne dla rowerzystów nadawane przez sygnalizator S-6 oznaczają:

 1. sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na przejazd dla rowerów, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i rowerzysta jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejazd,
 2. sygnał czerwony - zakaz wjazdu na przejazd.

góra

OSOBA KIERUJĄCA RUCHEM

MENU
Do dawania poleceń i sygnałów w ruchu drogowym są uprawnione następujące osoby:
 • policjant,
 • żołnierz wojskowego organu porządkowego (Żandarmerii Wojskowej) zabezpieczający przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia,
 • żołnierz straży granicznej w strefie nadgranicznej,
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym,
 • pracownik zarządu drogi lub inna osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządu drogi,
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię w wyznaczonym miejscu.

Wymienione osoby powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z odpowiedniej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy.

Do kierowania ruchem na skrzyżowaniach uprawnieni są policjanci oraz żołnierze.

Sygnały dawane przez kierującego ruchem są wyrażane odpowiednią postawą lub za pomocą rąk.

stój !

Stój!

góra

Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest przodem lub tyłem do nadjeżdżających pojazdów oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zakaz wejścia na jezdnię. Sygnał ten jest odpowiednikiem świetlnego sygnału czerwonego.

 

uwaga!

Uwaga!

Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza, że za chwilę nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był zamknięty, jest ono odpowiednikiem sygnału żółtego nadawanego łącznie z czerwonym.

 

ruch_otwarty

Ruch otwarty!

Postawa, w której kierujący ruchem zwrócony jest bokiem do nadjeżdżających pojazdów, oznacza zezwolenie na wjazd na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem, a dla pieszych - zezwolenie na wejście dla pieszych. Sygnał ten jest odpowiednikiem świetlnego sygnału zielonego.

 

uwaga!

Uwaga!

góra

Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem oznacza, że za chwilę nastąpi zmiana dotychczas nadawanego sygnału. Dla uczestników ruchu, dla których ruch był otwarty jest ono odpowiednikiem sygnału żółtego.

 

stój!

Stój!

Postawa osoby kierującej ruchem z ręką wyciągniętą poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.

 

góra

TABLICZKI DO ZNAKÓWMENU