fizyka

 

..::Applety Javy - Fizyka::..

 

 

Strona powsta³a przy wspó³pracy z © Walter Fendt http://www.walter-fendt.de

Powrót

Mechanika
Równowaga trzech sił
Siła wypadkowa (dodawanie wektorów)
Wielokrążek
Dźwignia dwustronna
Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona
Ruch pocisku
Karuzela (siła dośrodkowa)
Pierwsze prawo Keplera
Drugie prawo Keplera
Drgania i fale
Wahadło
Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadê Huygensa)
Interferencja dwóch fal kolistych lub kulistych
Przykład efektu Dopplera
Elektrodynamika
Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego
Pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego przez który płynie prąd elektryczny
Siła elektrodynamiczna
Silnik elektryczny prądu stałego
Prądnica
Prawo Ohma
Fala elektromagnetyczna
Optyka
Załamanie światła
Interferencja światła na podwójnej szczelinie
Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie
Termodynamika
Równanie stanu gazu doskonałego - przypadki szczególne
Teoria względności
Przykład dylatacji czasu
Fizyka atomowa
Zjawisko fotoelektryczne
Teoria Bohra budowy atomu wodoru
Fizyka jądrowa
Rozpad promieniotwórczy

© Copyright 2005

ROMAN RO¯EK